22 mil och 10 samarbetspartners

Trafikverket har fått i uppgift att utreda olika alternativ för att förverkliga ett dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall, ett projekt som de sedan 2010 samarbetar med Region Gävleborg, Landstingen och Länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland samt Gävle-, Hudiksvalls-, Sundsvalls-, Söderhamns- och Nordanstigs kommuner. Det ovanligt stora samarbetet grundar sig i att det är många kommuner, regioner och landsting som efterfrågar ökade ekonomiska resurser från staten till olika investeringar i infrastruktur och då vill de som samarbetar kring Ostkustbanan gå ihop och jobba för samma mål.

Ökad pendlingskapacitet leder till ökat bostadsbyggande

Förutom att minska på restiden är det många som tror att ett dubbelspår, och därmed drastiskt minskade restider, inte bara skulle vara en väldig vinst för pendlare och andra resenärer men även för bostadsbyggandet. Den snabba dubbelspåriga banan skulle möjliggöra att bosätta sig längre ifrån sin arbetsplats och skapa helt nya pendlings- och boendemönster för yrkesverksamma längs med sträckan. De tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Swärd och Ulrica Messing och spår att den nya ostkustbanan skulle kunna generera upp emot 50 000 nya bostäder.

Enkelspår och dubbelspår

Idag är den tjugotvå mil långa sträckan mellan Gävle och Sundsvall enkelspårig och har relativt få mötesstationer. Med ett spår måste alltså ett av de mötande tågen stanna på en mötesstation och vänta på att det mötande tåget passerat innan det kan fortsätta. Detta medför flera negativa aspekter. För det första är det väldigt oförutsebart när det gäller punktlighet samt att det är väldigt svårt att ta igen förseningar och ”åka ikapp” och för det andra är det svårare att underhålla spåret (utan att medföra ytterligare förseningar). Det bör även tilläggas att enkelspårigt är problematiskt då sträckan trafikeras av både region-, snabb-, och godståg vilka alla använder sig av olika hastigheter som skapar förseningar när de ska ”köra om” och vänta in varandra.

Ostkustbanan är populär både för gods- och persontåg. På grund av dess trafikbelastning har restiden för att tåga mellan Sundsvall och Stockholm ökat med 20-30 min de senaste 20 åren. I och med att sträckan är hårt belastad med både person- och godståg

Hur kan framtiden se ut för ostkustbanan?

Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand (och därmed Sundvall) beräknas kunna fyrdubbla sträckans kapacitet och därmed halvera restiderna.

I dagsläget tar sträckan Stockholm – Gävle 1,5 timme, med dubbelspår kortas det ner till 1 timme. I nuläget får en resenär mellan Stockholm och Sundsvall tåga i ungefär 4 timmar, det beräknas kortas ner till 2 timmar. Gladast blir nog Umeborna som kortar ned sin sträcka mellan Stockholm och Umeå från 6,5 timme till 3,5 timme.

Kan dubbelspår på ostkustbanan tävla med inrikesflygen?

Dubbelspår från huvudstaden till flertalet stopp i Norrland anses bra för tågens konkurrenskraft till andra transporter. Att flyga från Arlanda till Umeå tar ungefär en timme. Om en även räknar in tiden det tar att förflytta sig till och från flygplatserna plus den miljöpåverkan flyg kan flera se det som om att tåg på det hela taget är bättre än flyg.