Den nya planen

Svenska Trafikverket presenterade 2013 sitt förslag för en nationell utvecklingsplan för transportsystemet emellan 2014 till 2025. Regeringen fastställdes denna plan 2014 och fastställde de direktiv som planen ska utgå ifrån. Regeringen sätter också vilka villkor som gäller för planen. Planen är baserats på det planeringssystem som riksdagen beslutade 2012.  Planen togs fram i samarbete med representanter från andra myndigheter, näringslivet, intresseorganisationer och länsplanerare.

Vad består planen av

Planen är framarbetad av Trafikverket och ska utifrån lagen uppnå den transportpolitiska målsättningen som gjorts. Planen bygger på fyrstegsprincipen som betyder att de förbättringarna man gör till svenska transportsystemet ska testas i flera etapper.  Detta för att man ska kunna minska onödigt slöseri med resurser och att det gör det möjligt för en bättre samhällsutveckling. Planen prioriterar i första hand att underhålla vår infrastruktur och hur man utvecklar det transportsystem som finns att utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Planen kommer också innehålla förbättringar och nya arbetet för att utveckla Sveriges infrastruktur och minska transportrelaterade samhällsproblem genom att utveckla gemensamma lösningar tillsammans.

De nya investeringarna

Den nya planen emellan 2014 till 2025 beräknas kosta en total summa av 500 miljarder kronor. Utav dessa beräknas 2 miljarder vara kostnaden för myndigheters utövning och Cirka 240 miljarder till underhåll av väg och järnväg. Till detta tillkommer kostnader för kostnader för lån, planer för Sveriges olika län, olika bidrag, nya och pågående projekt och planering och stöd. Utav pengar kommer cirka 50 miljoner spenderas på fyra olika projekt.

Nationellt tågledningssystem

Med detta innefattar en ombyggnad kring trafikledningscentralen för att kunna styra fler ställverk genom att göra det möjligt att alla operatörer att styra dem. Detta behövs för att skapa ett gemensamt system för alla. Den nationella tågledningen gör det möjligt att trappa upp effektivitet kring styrning och övervakning. Detta blir en ombyggnad av system vilket innebär att man inte tänker bygga om anläggningar. Detta på grund av att man inte vill skada arbetspendling och transporten av varor. Projektet förväntas ske emellan 2014 till 2017 alltså i början av projektet.

Fjärrstyrning av järnväg

Man kommer också arbeta med att införa en fjärrblockering system på sträckor där man har mycket trafik. Detta arbete genomför för att minska kostnader och göra driften mer säker. Detta ska också verkställas emellan 2014 till 2017.

Signalsystemet ERTMS

ERTMS är ett projekt för ett gemensamt för Europa, signalsystemet är en del av en långsiktig strategi av Europeiska Unionen.  Systemet kommer användas på sträckorna Stockholm-Hallsberg och Norrköping-Malmö.  Detta kommer senare göra det mer möjligt att utveckla arbetspendling och göra det möjligt för näringslivets att utvecklas mer. Detta kommer också verkställas 2014–2017 på grund EU:s målsättning.

Fortsatt utveckling av ERTMS

Sverige ska också fortsätta implementera ERTMS på andra sträckor för att fortsätta EU:s projekt för att göra det möjligt att skapa bättre internationella förbindelser.

Nya bidrag

Man vill utveckla de regionala spårfordonen med statliga medel.  Man vill ge bidrag till företag som planerar köpa tåg detta till bakgrund att fler tåg innebär bättre infrastruktur och en lättare pendling för arbetare.