Riksintresse är i grunden ett begrepp som används för att beskriva vad som skyddas eller är viktigt utifrån nationens intresse. I denna text ska vi ställa os frågan vilka är Sveriges riksintressen?

Svenska riksintressen

Statens olika departement har olika riksintressen.

Trafikverket

Trafikverket väljer vilka riksintressen deras resurser ska användas på. När man utser riksintressen och tillvägagångssätt finns det vissa lagar och förordningar man måste följa. Trafikverket arbetar utifrån fyra olika arbetsområden väg, järnväg, luftfart och sjöfart. En av de förordningar man använder sig om är (1998:896) som handlar om hushållning kring mark- och vattenområden. Trafikverket ser kommunikation med andra offentliga förvaltningar centralt för samråd kring olika frågor. Exempelvis har man god kontakt med Boverket samt olika länsstyrelser som man hjälper med att bevaka riksintressen i deras område.

Vad ser trafikverket som riksintressen?

Riksintressen utges av 3 kap 8 § i miljöbalken som lag sätter att riksintressen ska skyddas mot olika risker som kan försvåra tillgången till intresset. Ett exempel på ett av trafikverkets riksintressen är transportsystemet i Sverige.  Detta ska alltså alltid vara tillgänglig och detta säkerställas genom olika medel. Exempelvis får man inte bygga något som i framtiden kan göra det svårare att använda transportsystemet i Sverige.

När är riksintressen relevanta för trafikverket.

De riksintressen som är relevanta trafikverket är ofta de som gäller mark- och vattenområden där det finns vägar eller andra strukturer relevanta för Sveriges transport. Ett riksintresse går över varje potentiell ägande över området. Så t.ex. Öresundsbron är ett exempel på ett riksintresse som visar att det inte vara relevant för trafikverket att äga eller förvalta någonting för att detta ska vara ett riksintresse.

Vad innebär det att något är av riksintresse?

Riksintressen gör det möjligt för trafikverket att utifrån lagen kommuner inte i deras planering av markanvändning måste vissa hänsyn till trafikverkets anläggningar och deras ansvars områden inte påverkas negativt. Detta är för driften, underhåll eller utveckling inte ska försvåras, ett exempel på detta skulle kunna vara en bro över en väg som exempelvis gör det omöjlig för vissa fordon i relation till vägarbete inte kan ta sig fram till arbetsplatsen.

Om man har två riksintressen som står emot varandra, vilket riksintresse blir då viktigast?

Det riksintresse som blir viktigast är det som kommer vara till fördel långsiktigt med andra ord det som hjälper mest i längden ska prioriteras.  För trafikverket innebär detta det ändamål som gör hushållningen av vatten- och markområden klarar sig bäst. Det genomgående tema som finns är att företräde ges till de intressen som har direkt fysisk effekt.

Riksintresse får sin makt genom vilken lag?

Riksintressen får sitt juridiska skydda i miljöbalken 3 kap 8 § som menar att de områden i Sverige som är lämpliga för industri och energiproduktion ska skyddas på grund av att de är viktiga för nationens intresse.  Andra områden som skyddas under lagen är vattenförsörjningen och avfallshantering. Det viktiga detaljerna inom lagen är att dessa områden ska skyddas från att göras otillgängliga på grund av samhällets intresse av att de finns.